เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยนาทสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย