เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดชัยนาทสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด(ศจพ.จ.)ตามโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด(ศจพ.จ.)ตามโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการจัพทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ตามโครงการบริหารจัดการสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการจัพทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ตามโครงการบริหารจัดการสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง